Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Svidník

31 611
Počet obyvateľov
12.5%
Miera nezamest.
27.7.2022
Schválený akčný plán
70
Pracovné miesta
2 693 000 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Svidník zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Svidník pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Svidník bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 27. júla 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Svidník sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť – zvyšovanie zamestnanosti podporou vytvárania pracovných miest pre UoZ a znevýhodnené skupiny na trhu práce

Aktivita B: Komplexný produkt v cestovnom ruchu ako prostriedok udržateľnej zamestnanosti v okrese


Štatút riadiaceho výboru okresu Svidník - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Svidník - platný od 27.7.2022


2023

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 8.3. do 17.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník  zo dňa 7.3.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník  zo dňa 30.5.2023


Zápisnice z hlasovania výboru:

2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 23.8.2022 do 14.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník  zo dňa 15.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník zo dňa 22.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník zo dňa 26.9.2022


ARCHÍV

Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2019
1.Register doručených žiadostí 

2.Zápisnica z hlasovania výboru
2.Register doručených žiadostí 

ARCHÍV

Aktuality z okresu Svidník

Svidník
Sabinov
14.7.2016
Členovia expertnej skupiny rokovali so zástupcami okresnej rozvojovej rady okresu Svidník a Sabinov zapojených do príprav Akčného plánu. Navštívené boli aj obce, ktoré v Akčnom pláne požadovali riešenie vzdelávacích kapacít ako napr.: Radnovce, Terňa, Huncovce, Výborná, Rakúsy, Jurské, Krížová Ves a Stráne pod Tatrami.
Svidník
17.6.2016
Dňa 17. júna 2016 rokovali členovia expertného tímu vo Svidníku so zástupcami okresnej rozvojovej rady a miestnymi podnikateľmi. Témou diskusie bola okrem upresňovania podnikateľských zámerov a opatrení akčného plánu aj možnosť založenia obecných subjektov sociálnej ekonomiky, ktoré môžu byť významnou súčasťou akčného plánu. Po rokovaniach expertný tím navštívil strojársku spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s., kde s riaditeľom firmy hovorili...
Svidník
Sabinov
11.5.2016
Členovia expertnej skupiny pre najmenej rozvinuté okresy uskutočnili v dňoch 11. až 13. mája 2016 pracovný výjazd do okresov Svidník a Sabinov, kde sa stretli s predstaviteľmi miestnych samospráv, podnikateľského sektora, stredných škôl a s ďalšími partnermi. Okrem spoločných rokovaní prebehli aj návštevy viacerých inštitúcií a pracovísk. Výsledkom výjazdu bola identifikácia kľúčových oblastí potrebných pre rozvoj okresov a vzájomné zosúladenie...
Sabinov
Svidník
3.5.2016
V Kežmarku sa 3. mája 2016 konalo stretnutie zástupcov mesta, úradu práce a členov expertnej skupiny, na ktorom bol prerokovaný pokrok pri realizácii akčného plánu. Expertný tím sa taktiež stretol s predstaviteľmi okresov Sabinov a Svidník, konkrétne s primátormi okresných miest, prednostami okresných úradov a riaditeľmi úradov práce, ktorých oboznámili s možnosťami, ktoré ponúka akčný plán rozvoja okresu, a s krokmi potrebnými na jeho prípravu.