Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Sobrance

22 440
Počet obyvateľov
15.19%
Miera nezamest.
23.8.2022
Schválený akčný plán
57
Pracovné miesta
2 294 700 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Sobrance zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Sobrance pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sobrance bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 23. augusta 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sobrance sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie

Aktivita B: Cestovný ruch

Aktivita C: Sociálna ekonomika

Aktivita D: Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

Aktivita E: Sociálna oblasť

Aktivita F: Obnova obcí a verejné služby občanom

Aktivita G: Ochrana životného prostredia


Štatút riadiaceho výboru okresu Sobrance - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sobrance - platný od 23.8.2022


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2023

Výzva 02/OÚSO/2023 - na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 11.8.2023-11.9.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 8.8.2023

Informácia k Výzve

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS


Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 14.3.2023-14.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 13.3.2023

2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 6.9.2022-30.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 4.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 6.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 7.10.2022 

2020
Register doručených žiadostí 

2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí 

2018
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

ARCHÍV

Aktuality z okresu Sobrance

Sobrance
Trebišov
9.3.2016
V dňoch 9. – 10. marca 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie Akčných skupín okresu Trebišov a okresu Sobrance s expertnou skupinou MF SR k príprave podkladov pre Akčné plány okresov, kreovanie partnerstva pre tvorbu akčného plánu a formovanie Akčných skupín.
Sobrance
15.2.2016
Cieľom stretnutia regionálnych partnerov zo samospráv, štátnej správy, podnikateľského sektora, škôl a iných s expertnou skupinou MF SR bola identifikácia partnerov, dohoda na postupe pri tvorbe Akčných plánov a výmena informácií a skúseností.