Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č. 2

Dňa 22.8.2019 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu najmenej rozvinutého okresu. Hlavným cieľom predmetného dodatku je zjednodušenie čerpania regionálneho príspevku vďaka tomu, že pri príprave zoznamu projektov ročných priorít na posledný rok realizácie akčného plánu nebude výška disponibilných finančných prostriedkov členená na prioritné oblasti tak, aby mohol byť dočerpaný celý disponibilný zostatok regionálneho príspevku určený pre daný okres. Úplné znenie metodiky nájdete TU:

Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č. 2

Dodatok č. 2 k M RP