Usmernenie k zmenám vo vzore výzvy na predkladanie projektov k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja NRO

Usmernenia MIRRI SR a zoznam zmien uskutočnených v prílohe č. 1 - vzor výzvy na predkladanie projektov pre vyhlasovateľa výzvy:

1. MIRRI SR doplnilo do vzoru výzvy nový bod č. 4   „Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu“

Usmernenie: Vyhlasovateľ výzvy pri vyhlasovaní (publikovaní) výzvy uverejní výšku alokovaných finančných prostriedkov na výzvu.

2. MIRRI SR doplnilo do vzoru výzvy nový bod č. 5 „Minimálna  a maximálna výška regionálneho príspevku“

Usmernenie: Vyhlasovateľ výzvy pri vyhlasovaní (publikovaní)  výzvy uverejní minimálnu a maximálnu výšku regionálneho príspevku. Minimálna výška RP je stanovená zo strany MIRRI SR v sume 10 000,00 eur.

3. MIRRI SR upravil formuláciu oprávnených príjemcov v bode č. 8 „Oprávnení predkladatelia projektov  (žiadatelia)“

Usmernenie: MIRRI SR odporúča nahradiť všeobecnú formuláciu oprávnených príjemcov na konkrétne právne formy, ktoré sú oprávnené predkladať projekty. Vyhlasovateľ výzvy pri vyhlasovaní (publikovaní)  výzvy upravuje zoznam príjemcov podľa potreby.  

4. Doplnenie neoprávneného výdavku č.17 v bode č. 11 „Zoznam neoprávnených výdavkov“ v znení „17. vypracovanie projektovej dokumentácie k rôznym stavbám alebo rekonštrukciám, ktoré nemajú zabezpečené ďalšie financovanie zo strany žiadateľa.“

Usmernenie: MIRRI SR nebude financovať výdavky/náklady oprávnených príjemcov na vypracovanie projektovej dokumentácie k rôznym stavbám alebo rekonštrukciám, ktoré nemajú zabezpečené ďalšie financovanie zo strany žiadateľa.

5. MIRRI SR doplnilo do vzoru výzvy nový bod č. 12 „Kritéria“ spolu so znením:

„Hlavným cieľom výzvy je podpora zamestnanosti, t.j. vytváranie nových pracovných miest a rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

Hodnotiaca komisia posudzuje, najmä:

a) súlad účelu poskytnutia regionálneho príspevku so zoznamom aktivít,

b) prínos poskytnutia regionálneho príspevku k realizácií cieľov akčného plánu okresu,

c) vhodnosť a primeranosť aktivít projektu,

d) vhodnosť a dostatočnosť stanovených merateľných ukazovateľov pre kvantifikáciu

predpokladaného výsledku projektu; povinné a odporúčané merateľné ukazovatele

sú uvedené v Prílohe č. 4 metodiky,

e) primeranosť použitia regionálneho príspevku s ohľadom na predpokladané výstupy

projektu vyjadrené stanovenými merateľnými ukazovateľmi. “

Usmernenie: MIRRI SR odporúča doplniť ďalšie kritéria podľa relevantnosti zo strany vyhlasovateľa výzvy. Vyhlasovateľ výzvy je povinný uvádzať transparentné kritéria vo vyhlásenej (publikovanej) výzve.

Všeobecné usmernenie: Vyhlasovateľ výzvy je povinný používať nový vzor výzvy, ktorý je uverejnený na stránke nro.vicepremier.gov.sk a nemeniť jeho štruktúrovanú formu.

Aktuálny vzor výzvy nájdete TU