Vláda schválila návrh Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok

Vláda Slovenskej republiky na zasadnutí dňa 10. 2. 2016 schválila uznesením č. 45/2016 návrh Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ktorý predstavuje ucelený rozvojový dokument. Návrh bol predložený v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Päťročný akčný plán obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu a zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu. Súčasťou akčného plánu je aj návrh opatrení a úloh na jeho realizáciu, časový harmonogram, spôsoby  a zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku. Akčný plán podporený vládnou dotáciou vo výške 52 miliónov eur obsahuje systémové opatrenia a aktivity na úrovni okresu, vyššieho územného celku a štátu. 

Tlačová konferencia

Fotogaléria