Medzinárodná konferencia OECD v Soule

V dňoch 24. – 26. septembra 2019 sa zástupca sekcie regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zúčastnil v kórejskom Soule na medzinárodnej konferencii OECD zameranej na rozvoj vidieka.

Cieľom konferencie bolo hľadanie a prezentovanie spôsobov podporovania vidieka prostredníctvom  zavádzania nových technológií, mobilizovania vidieckych zdrojov vo forme obnoviteľných zdroje energie a vytvárania pracovných miest.

Prvá časť konferencie bola venovaná inováciám, technologickým zmenám  a zvyšovaniu kvality života na vidieku. Vidiecke regióny sú domovom štvrtiny obyvateľstva a zaberajú prevažnú časť pôdy a prírodných zdrojov členských krajín OECD. Nové technológie  majú potenciál podporiť vidiecke inovácie prostredníctvom digitálnych technológií, použitia nových materiálov a zavedením nových postupov pri ich využívaní. Zároveň majú potenciál prekonať znevýhodnenia, s ktorými je život na vidieku spojený, a zásadne tak zmeniť spôsob života a práce ľudí na vidieku.

Vystúpenia v ďalšej časti konferencie boli zamerané na politiky rozvíjajúce vhodnosť vidieckych komunít pre všetky vekové kategórie. Starnutie populácie je v celej OECD rozšíreným javom, pričom sa očakáva, že podiel staršej populácie sa bude naďalej zvyšovať. Úlohou vidieckych komunít bude zabezpečiť, aby v nich mohli ľudia bezpečne starnúť a aby boli zároveň atraktívne aj pre mladých ľudí. Tvorcovia verejných politík by mali pre vidiecke komunity zabezpečiť prístup k základným verejným službám, ako aj ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti či dostupnému a zároveň kvalitnému vzdelaniu aj prostredníctvom využívania nových technológií.

Tretí pilier konferencie prezentoval dôležitosť prechodu na nízko uhlíkovú ekonomiku vo vidieckych oblastiach.  Vidiecke regióny budú vďaka svojej transformácii zohrávať z klimatického hľadiska kľúčovú úlohu pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Zmena klímy už v súčasnosti ovplyvňuje rôzne hospodárske odvetvia vidieka, pričom sú tieto menšie vidiecke ekonomiky v porovnaní s mestskými menej odolné voči klimatickým zmenám.

Záver konferencie bol vedený formou plenárneho zasadnutia, ktorého témou bolo vidiecke hospodárstvo a dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja. Globálne úsilie o väčšie zapojenie súkromného sektora do rozvoja miestneho hospodárstva musí byť smerované do najpotrebnejších vidieckych oblastí. Na základe rámca stanoveného v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDG) by mali miestne samosprávy úzko spolupracovať s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom. Zámerom interaktívneho seminára, ktorý bol súčasťou konferencie, bolo priniesť účastníkom nápady týkajúce sa úloh súkromného sektora, občianskej spoločnosti a vlády na riešenie najnaliehavejších ekonomických problémov, environmentálnych a sociálnych výziev vidieka.

Účasť na konferencii a oboznámenie sa s príkladmi z dobrej praxe budú nápomocné pri ďalšom nastavovaní regionálnej politiky SR a pretavia sa aj do pripravovaných materiálov sekcie regionálneho rozvoja, ako aj akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy. Zároveň poznatky a získané kontakty s expertmi na regionálny rozvoj budú zužitkované aj na pripravovanom seminári venovanom financovaniu regionálneho rozvoja, ktorý sa uskutoční 9. decembra 2019 v Bratislave v spolupráci s expertami OECD na regionálny rozvoj. 

Fotogaléria