OZNAM

Dňa 1. apríla 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 58/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu je považovaná do vymenovania výboru podľa § 5 ods. 7 v znení zákona účinného od 1. apríla 2018 za výbor pre príslušný najmenej rozvinutý okres. Predsedom tohto výboru je prednosta okresného úradu. Ustanovenia Štatútu rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu budú do schválenia štatútu výboru podľa § 5 ods. 10 používané primerane, najneskôr však do 31. mája 2018.