Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje Návrh Štatútu výboru pre rozvoj okresu (ďalej len „štatút“) v súlade s § 5 ods. 10 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spolu so vzorom štatútu Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje aj odporúčania pre predsedov výborov (prednostov okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov), ktoré je možné zakotviť do návrhu štatútu.

Návrhy štatútov bude schvaľovať Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov na jej prvom rokovaní. Prosíme predsedov výborov o zabezpečenie vypracovania štatútu pre daný najmenej rozvinutý okres pri použití zverejneného vzoru.

Štatút výboru pre rozvoj okresu

Odporúčania pre predsedov výborov