Konferencia: KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MSP

Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizovala Košická regionálna komora SOPK 19. novembra 2019 konferenciu zameranú na komplexné možnosti podpory malých a stredných podnikov. Generálny riaditeľ sekcie regionálneho Matej Puzder zároveň informoval o komplexnej podpore podnikania v najmenej rozvinutých okresoch. O šírenie tejto dôležitej témy prejavili záujem nielen inštitúcie, ktoré danú podporu poskytujú, ale najmä podnikatelia z celého východného Slovenska. Existujú mnohé schémy podpory, o ktorých podnikatelia často nevedia.

Z tohto dôvodu bolo cieľom zorganizovať podujatie, na ktorom mali zúčastnení možnosť získať stručný prehľad o možnostiach rôznych foriem podpory, či už na domácom trhu alebo pri obchodovaní a vzťahmi so zahraničnými partnermi. Ďalšie tematické bloky konferencie sa venovali téme prepájania vzdelávania s praxou, formám podpory v najmenej rozvinutých okresoch či aktuálnym výzvam na projekty financované z EŠIF. Pozvanie prihovoriť sa podnikateľom v rámci zahájenia konferencie prijal aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Partnermi podujatia boli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Mesto Košice, agentúra SARIO, agentúra SBA, Eximbanka, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice a Prešovská regionálna komora SOPK.

Fotogaléria