Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Veľký Krtíš

44 212
Počet obyvateľov
13.37%
Miera nezamest.
7.9.2016
Schválený akčný plán
822
Pracovné miesta
75 000 000 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Veľký Krtíš zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš bol schválený vládou SR na výjazdovom rokovaní dňa 07. septembra 2016 uznesením vlády č. 378/2016. Okres bude môcť v súlade s akčným plánom využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia budú smerovať predovšetkým k tvorbe pracovných miest.

Podpora okresu sa má v priebehu 5 rokov od schválenia Akčného plánu zamerať na nasledujúce prioritné oblasti: 

A. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

B. Posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest 

C. Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

D. Moderné a dostupné verejné služby

E. Udržateľná mobilita pracovnej sily 


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí :

2018
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí 

ARCHÍV

Aktuality z okresu Veľký Krtíš

Poltár
Veľký Krtíš
7.9.2016
Dňa 7. septembra Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu v Poltári a vo Veľkom Krtíši. Hlavným cieľom akčného plánu okresu Poltár je znížiť mieru nezamestnanosti podporou vytvorenia 750 pracovných miest do roku 2020. Z celkovej odhadovanej finančnej investície do roku 2020 vo výške minimálne 98 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov v hodnote 75 miliónov eur a 23 miliónov eur zo súkromných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku...
Veľký Krtíš
Poltár
12.8.2016
V piatok 12. augusta sa uskutočnilo pracovné zasadnutie s členmi Akčnej rady v Poltári a vo Veľkom Krtíši. Po jeho skončení mali členovia expertného tímu stretnutie s mladými farmármi v Hrušove.
Veľký Krtíš
Revúca
Rožňava
27.7.2016
Pracovný výjazd členov expertného tímu pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie Akčného plánu pre daný okres (predstavitelia samospráv, podnikateľského sektoru, oblasti školstva a vzdelávania a regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod.) Diskutovalo sa o nastavení fungovania sociálnych podnikov a nutných krokoch k ich úspešnej realizácii podľa jednotlivých Akčných plánov, ako...
Veľký Krtíš
23.6.2016
Výjazd expertnej skupiny do Veľkého Krtíša pozostával z pracovného stretnutia so zástupcami okresnej rozvojovej rady zapojených do príprav Akčného plánu. V okrese sa zozbierali najmä projekty týkajúce sa rozvoju vinárstva aj v nadväznosti na cestovný ruch, strojárstva, previazania školstva na podniky, kultúry a aktivít zvyšujúcich aktivitu okresu. Absentovali projekty cielené na problematiku marginalizovaných rómskych komunít, taktiež zatiaľ slabý záujem...
Veľký Krtíš
17.5.2016
Dňa 17. mája 2016 členovia expertnej skupiny pre najmenej rozvinuté okresy vycestovali do mesta Veľký Krtíš, aby informovali predstaviteľov samospráv, podnikateľského sektora a širokú verejnosť o možnostiach, ktoré im prinesie vypracovanie a následná realizácia akčného plánu. Počas diskusie boli identifikované kľúčové problémy okresu, ako aj oblasti s najväčším potenciálom pre rozvoj. Nasledovala návšteva troch stredných škôl, kde riaditelia...