Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Trebišov

103 687
Počet obyvateľov
12.24%
Miera nezamest.
9.9.2022
Schválený akčný plán
131
Pracovné miesta
5 259 200 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Trebišov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti
v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Trebišov pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Trebišov bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 9. septembra 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Trebišov sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie

Aktivita B: Cestovný ruch


Štatút riadiaceho výboru okresu Trebišov - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Trebišov - platný od 9.9.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok 01/OUTV/2023 - platná od 1.3. do 14.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 3.7.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 1.3.2023

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 16.08.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 14.09.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 26.10.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok RP 01/OUTV_2022 - platná od 14.9.2022 do 5.10.2022

2020
1. Register doručených žiadostí 
2. Register doručených žiadostí 

2019
1. Register doručených žiadostí 
2. Register doručených žiadostí 

2018
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

ARCHÍV

Aktuality z okresu Trebišov

Sobrance
Trebišov
9.3.2016
V dňoch 9. – 10. marca 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie Akčných skupín okresu Trebišov a okresu Sobrance s expertnou skupinou MF SR k príprave podkladov pre Akčné plány okresov, kreovanie partnerstva pre tvorbu akčného plánu a formovanie Akčných skupín.
Trebišov
15.2.2016
V dňoch 15. – 16. februára 2016 sa v Trebišove na mestskom úrade stretli regionálni partneri zo samospráv, štátnej správy, podnikateľského sektora, škôl a iných s expertnou skupinou MF SR, aby spoločne identifikovali partnerov a dohodli sa na postupe pri tvorbe Akčných plánov a výmene informácií a skúseností.