Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Sabinov

60 389
Počet obyvateľov
16.01%
Miera nezamest.
27.7.2022
Schválený akčný plán
100
Pracovné miesta
3 663 400 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Sabinov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Sabinov pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 27. júla 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť – zvyšovanie zamestnanosti podporou vytvárania pracovných miest pre UoZ a znevýhodnené skupiny na trhu práce

Aktivita B: Cestovný ruch – komplexná ponuka v cestovnom ruchu


Štatút riadiaceho výboru okresu Sabinov - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov - platný od 27.7.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok - platná od 13.3.2023 do 14.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 29.6.2023

Hodnotiaca správa o plnení plánu rozvoja NRO - Sabinov k 31.12.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 8.3.2023

2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 3.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 10.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 5.10.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok - platná od 12.8.2022 do 14.9.2022

2020

Zápisnica z hlasovania výboru

2018
Zápisnica z hlasovania výboru

ARCHÍV

Aktuality z okresu Sabinov

Sabinov
Svidník
3.5.2016
V Kežmarku sa 3. mája 2016 konalo stretnutie zástupcov mesta, úradu práce a členov expertnej skupiny, na ktorom bol prerokovaný pokrok pri realizácii akčného plánu. Expertný tím sa taktiež stretol s predstaviteľmi okresov Sabinov a Svidník, konkrétne s primátormi okresných miest, prednostami okresných úradov a riaditeľmi úradov práce, ktorých oboznámili s možnosťami, ktoré ponúka akčný plán rozvoja okresu, a s krokmi potrebnými na jeho prípravu.