Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Rožňava

59 345
Počet obyvateľov
15.19%
Miera nezamest.
17.8.2022
Schválený akčný plán
99
Pracovné miesta
3 973 700 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Rožňava zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Rožňava pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rožňava bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 17. augusta 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rožňava sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť

Aktivita B: Podpora rozvoja cestovného ruchu a kultúry

Aktivita C: Miestny ekonomický rozvoj, obnova obcí a zvýšenie kvality života


Štatút riadiaceho výboru okresu Rožňava - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rožňava - platný od 17.8.2022

Zoznam členov Riadiaceho výboru NRO Rožňava

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 10.3.2023 do 10.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí:

2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 4.7.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 6.3.2023

2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutí regionálneho príspevku - platná od 9.9.2022 do 10.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 26.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 5.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 28.10.2022

2020
Register doručených žiadostí 

2019
Register doručených žiadostí 

ARCHÍV

Aktuality z okresu Rožňava

Veľký Krtíš
Revúca
Rožňava
27.7.2016
Pracovný výjazd členov expertného tímu pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie Akčného plánu pre daný okres (predstavitelia samospráv, podnikateľského sektoru, oblasti školstva a vzdelávania a regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod.) Diskutovalo sa o nastavení fungovania sociálnych podnikov a nutných krokoch k ich úspešnej realizácii podľa jednotlivých Akčných plánov, ako...
Poltár
Revúca
Rožňava
Trebišov
8.6.2016
Výjazd expertnej skupiny pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie akčného plánu pre okresy: Poltár, Revúca, Rožňava a Trebišov. Stretnutí sa zúčastnili predstavitelia samospráv, podnikateľského sektora, oblasti školstva a vzdelávania regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod. Výsledkom pracovnej cesty bola identifikácia potenciálnych partnerov, dohodnutie rámcového časového...
Rožňava
Poltár
24.5.2016
V Rožňave a Poltári sa 24. mája 2016 konali stretnutia členov expertnej skupiny s primátormi, prednostami okresných úradov, zástupcami úradov práce a s ďalšími partnermi, ktorých témou boli prvé fázy prípravy akčných plánov. Prerokované boli najvážnejšie problémy okresov, identifikovanie potenciálnych partnerov pre prípravu a realizáciu akčných plánov z radov miestnych podnikateľov a vytvorenie okresných rozvojových rád.