Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Rimavská Sobota

80 666
Počet obyvateľov
20.22%
Miera nezamest.
27.7.2022
Schválený akčný plán
138
Pracovné miesta
5 547 500 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Rimavská Sobota zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Rimavská Sobota pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 27. júla 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie

Aktivita B: Cestovný ruch

Aktivita C: Sociálna ekonomika

Aktivita D: Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov


Štatút riadiaceho výboru okresu Rimavská Sobota  - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota - platný od 27.7.2022


2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 3.3.2023-11.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 1.3.2023


2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 24.8.2022-24.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 24.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 23.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 18.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 25.10.2022


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí :

2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí 

2018
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

ARCHÍV

Aktuality z okresu Rimavská Sobota

Rimavská Sobota
24.2.2016
Na stretnutí Akčnej skupiny okresu so zástupcami expertnej skupiny MF SR sa diskutovalo o návrhu Akčného plánu, identifikovali sa kľúčové aktivity, projekty a partneri a precizoval sa návrh Akčného plánu.