Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Revúca

38 669
Počet obyvateľov
18.34%
Miera nezamest.
16.9.2022
Schválený akčný plán
83
Pracovné miesta
3 329 700 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Revúca zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Revúca pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 16. septembra 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Sociálna ekonomika

Aktivita B: Udržateľný cestovný ruch

Aktivita C: Ekonomika, podnikanie a inovácie


Štatút riadiaceho výboru okresu Revúca - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca - platný od 16.9.2022


2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 3.3.2023-4.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 2.3.2023 - k schváleniu výzvy

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 17.5.2023 vrátane zmien 24.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 29.6.2023 a Hodnotiaca správa

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca k dodatku č. 1 Zápisnice - zo dňa 28.8.2023 - per rollam

Dodatok č. 1 k Zápisnici z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca - 28.8.2023


2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 28.9.2022 do 15.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 18.08.2022

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 27.09.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 26.10.2022

2020

1. Register doručených žiadostí 

2019

1.Register doručených žiadostí 
2. Register doručených žiadostí 

2018

Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 


ARCHÍV

Aktuality z okresu Revúca

Revúca
26.5.2016
Akčná rada okresu Revúca na svojom zasadnutí 26. mája 2016 informovala členov expertnej skupiny o pokroku pri príprave akčného plánu. Predmetom diskusie boli prioritné oblasti akčného plánu, výsledky stretnutí odborných pracovných skupín a navrhované projektové zámery na podporu zamestnanosti. Po zasadnutí rady členovia expertnej skupiny navštívili mesto Tornaľa, obce Muránska Dlhá Lúka a Ľubeník a dve stredné odborné školy v Revúcej, kde rokovali...