Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Revúca

38 669
Počet obyvateľov
18.34%
Miera nezamest.
16.9.2022
Schválený akčný plán
83
Pracovné miesta
3 329 700 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Revúca zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Revúca pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 16. septembra 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Sociálna ekonomika

Aktivita B: Udržateľný cestovný ruch

Aktivita C: Ekonomika, podnikanie a inovácie


Štatút riadiaceho výboru okresu Revúca - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca - platný od 16.9.2022


2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 3.3.2023-4.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 2.3.2023 - k schváleniu výzvy

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 17.5.2023 vrátane zmien 24.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 29.6.2023 a Hodnotiaca správa

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca k dodatku č. 1 Zápisnice - zo dňa 28.8.2023 - per rollam

Dodatok č. 1 k Zápisnici z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca - 28.8.2023


2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 28.9.2022 do 15.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 18.08.2022

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 27.09.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 26.10.2022

2020

1. Register doručených žiadostí 

2019

1.Register doručených žiadostí 
2. Register doručených žiadostí 

2018

Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 


ARCHÍV

Aktuality z okresu Revúca

Veľký Krtíš
Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota
Revúca
26.9.2017
Po septembrových stretnutiach k akčným plánom v najmenej rozvinutých okresoch na východnom Slovensku pokračuje splnomocnenec vlády pre podporu NRO v októbri stretnutiami s rozvojovými radami, žiadateľmi o regionálny príspevok a NFP z EŠIF, zástupcami samospráv, miestnymi podnikateľmi, predstaviteľmi Centier podpory regionálneho rozvoja, MAS a ďalšími subjektmi v okresoch: Veľký Krtíš Lučenec Poltár Rimavská Sobota Revúca Cieľom stretnutí, ktoré sa budú...
Revúca
13.9.2017
Ide o prvý koncepčný dokument, ktorý "centrum rozvoja" spracovalo, keďže jeho úlohou je aj príprava strategických rozvojových dokumentov pre oblasti s potenciálom rozvoja a následné monitorovanie ich napĺňania. "Oblasť Cestovný ruch sme si zvolili ako prvú práve pre to, že región Gemer je jedinečný, čo do kvantity pamiatok prírodného, kultúrneho a technického dedičstva, ktoré sú však mnohé v zanedbanom stave pre ich nízku využiteľnosť ako generátora...
Revúca
13.9.2016
V utorok 13. septembra 2016 sa v Revúcej uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Hlavným programom schôdze bolo schváliť Akčný plán rozvoja okresu Revúca, ktorého hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Revúca podporou vytvorenia 1100 pracovných miest do roku 2020. Akčný plán rozvoja okresu Revúca predložil na rokovanie vlády rezort dopravy.
Veľký Krtíš
Revúca
Rožňava
27.7.2016
Pracovný výjazd členov expertného tímu pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie Akčného plánu pre daný okres (predstavitelia samospráv, podnikateľského sektoru, oblasti školstva a vzdelávania a regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod.) Diskutovalo sa o nastavení fungovania sociálnych podnikov a nutných krokoch k ich úspešnej realizácii podľa jednotlivých Akčných plánov, ako...
Poltár
Revúca
Rožňava
Trebišov
8.6.2016
Výjazd expertnej skupiny pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie akčného plánu pre okresy: Poltár, Revúca, Rožňava a Trebišov. Stretnutí sa zúčastnili predstavitelia samospráv, podnikateľského sektora, oblasti školstva a vzdelávania regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod. Výsledkom pracovnej cesty bola identifikácia potenciálnych partnerov, dohodnutie rámcového časového...