Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Revúca

38 669
Počet obyvateľov
18.34%
Miera nezamest.
16.9.2022
Schválený akčný plán
83
Pracovné miesta
3 329 700 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Revúca zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Revúca pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 16. septembra 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Sociálna ekonomika

Aktivita B: Udržateľný cestovný ruch

Aktivita C: Ekonomika, podnikanie a inovácie


Štatút riadiaceho výboru okresu Revúca - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca - platný od 16.9.2022


2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 3.3.2023-4.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 2.3.2023 - k schváleniu výzvy

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 17.5.2023 vrátane zmien 24.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 29.6.2023 a Hodnotiaca správa

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca k dodatku č. 1 Zápisnice - zo dňa 28.8.2023 - per rollam

Dodatok č. 1 k Zápisnici z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca - 28.8.2023


2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 28.9.2022 do 15.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 18.08.2022

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 27.09.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 26.10.2022

2020

1. Register doručených žiadostí 

2019

1.Register doručených žiadostí 
2. Register doručených žiadostí 

2018

Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 


ARCHÍV

Aktuality z okresu Revúca

Revúca
7.12.2017
Vláda SR na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Revúcej schválila vládny materiál: Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky. V prvej časti dodatku ide o doplnenie subjektov územnej spolupráce a právnických osôb ako prijímateľov regionálneho príspevku, doplnenie účelu poskytnutia regionálneho príspevku v jednotlivých opatreniach, zmeny jeho výšky vo vybraných...
Revúca
1.12.2017
Celozrnné, bezlepkové, závarkové, prílohové – takéto cestoviny z dielne obecného podniku v obci Gemer sa už čoskoro môžu ocitnúť na tanieroch obyvateľov južného Gemera, ale aj napríklad v tamojších školských jedálňach. Obecný podnik Gemer vytvorí päť pracovných miest a zamestná aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Vďaka manažérskym zručnostiam starostu obce Zoltána Jankóšika začala obec tohto roku stavať novú budovu z vlastného rozpočtu, v...
Kežmarok
Revúca
Rimavská Sobota
Poltár
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Banská Bystrica
28.11.2017
Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR v stredu 29.11.2017 o 13.00 hodine v priestoroch budovy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici organizuje pracovné stretnutie na tému kompetencií okresných úradov, centier podpory regionálneho rozvoja a sekcie za účelom koordinácie činností súvisiacich s implementáciou akčných plánov v jednotlivých najmenej rozvinutých okresoch. Seminár je organizovaný pre tých prednostov okresných úradov a...
Kežmarok
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Rožňava
Sobrance
Trebišov
12.10.2017
Splnomocnenec vlády v septembri a októbri 2017 absolvoval stretnutia s partnermi v najmenej rozvinutých okresoch východného a južného Slovenska s cieľom bilancovať plnenie akčných plánov za roky 2016 a 2017 a pripraviť priority pre budúci rok. Výstupom z rokovaní sú Správy o realizácii Akčných plánov (AP) rozvoja okresov, ktoré po prerokovaní rozvojovými radami zverejňujeme na našich stránkach. Správy obsahujú predovšetkým informácie o napĺňaní priorít v...
Lučenec
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
7.10.2017
Počas finálnych príprav novely zákona o podpore NRO sa v dňoch 3. a 4. októbra 2017 konali stretnutia splnomocnenca s predstaviteľmi najmenej rozvinutých okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca. Účastníkov najviac zaujímalo zjednodušenie a urýchlenie vyplácania regionálneho príspevku a zvýšenie kompetencií pre okresy, ktoré má priniesť novelizovaný zákon, a ktoré by mohli ešte v tomto roku pomôcť úspešne napĺňať akčné plány aj v týchto...