Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Lučenec

70 422
Počet obyvateľov
11%
Miera nezamest.
23.8.2022
Schválený akčný plán
93
Pracovné miesta
3 728 500 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 15. decembra 2015 bol okres Lučenec zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Lučenec pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Lučenec bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 23. augusta 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Lučenec sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie

Aktivita B: Cestovný ruch

Aktivita C: Sociálna ekonomika

Aktivita D: Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov


Štatút riadiaceho výboru okresu Lučenec - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Lučenec - platný od 23.8.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytovanie regionálneho príspevku - platná od 7.3.2023 do 21.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS


Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí :

2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 29.6.2023

Príloha č. 1 Prezenčná listina

Príloha č. 2 Hodnotiaca tabuľka

Príloha č. 3 Uznesenie 02/2023

Príloha č. 4 Poradie žiadostí

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 7.3.2023

2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytovanie regionálneho príspevku - platná od 8.9.2022 do 30.9.2022 

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 28.7.2022 

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 8.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 6.10.2022

2020

Zápisnica z hlasovania výboru - ročné priority
Register doručených žiadostí 

Zápisnica z hlasovania výboru - aktualizácia ročných priorít
Register doručených žiadostí 

2019

1. Zápisnica z hlasovania výboru 
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí 

3. Zápisnica z hlasovania výboru 
3. Register doručených žiadostí 

2018
Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí 

Aktuality z okresu Lučenec

Lučenec
20.5.2016
Zástupcovia mesta Fiľakovo 20. mája 2016 na stretnutí so Splnomocnencom vlády SR a členmi jeho tímu prezentovali projekty zamerané na zníženie nezamestnanosti a na skvalitnenie života v meste, ktoré budú súčasťou pripravovaného Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec. Nasledovali rokovania o projekte svojpomocnej výstavby bytov pre marginalizované rómske komunity a stretnutia s miestnymi podnikateľmi o možnostiach zvýšenia zamestnanosti. Hlavnou témou stretnutia...
Lučenec
20.4.2016
Zástupcovia expertnej skupiny MF SR 20. apríla 2016 navštívili mestá Lučenec a Fiľakovo, kde sa stretli s okresnou radou, riaditeľmi stredných škôl a ďalšími partnermi, aby prediskutovali pripravované opatrenia a konkretizovali navrhované projekty akčného plánu.  
Lučenec
3.3.2016
V Lučenci sa uskutoční stretnutie partnerov k príprave Akčného plánu okresu Lučenec.
Lučenec
24.2.2016
Za účelom prípravy stretnutia reprezentantov samosprávy, štátnej správy, podnikateľského sektora a škôl v Lučenci zvolaného na 3. marca 2016 sa uskutočnilo iniciačné stretnutie primátorky Lučenca a prednostu mestského úradu so zástupcami expertnej skupiny MF SR.