Archív

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v znení dodatku č. 2

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (od 1.6.2018)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov

Kontrolný zoznam k žiadosti o RP pre Centrá podpory regionálneho rozvoja

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - MIRRI SR (do 15.2.2023) 

Čestné vyhlásenie žiadateľa (do 15.2.2023) 

Čestné vyhlásenie žiadateľa - spolufinancovanie (do 15.2.2023) 

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadostí (do 15.2.2023) 

Avízo o platbe

Pracovný výkaz

Evidencia vytvorených pracovných miest: