Sociálne podniky

Jedným z opatrení, ktoré sledujú zlepšenie zamestnanosti je aj podpora pre subjekty sociálnej ekonomiky, ktoré zákon 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje nasledovne:

Subjekt sociálnej ekonomiky

 1. Subjekt sociálnej ekonomiky je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
  1. si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, a
   1. poskytuje tovar alebo služby zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám alebo
   2. používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jej prvotný sociálny cieľ, 
  2. použije na dosiahnutie svojho prvotného sociálneho cieľa každoročne najmenej 50 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania,
  3. je spravovaná zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním zamestnancov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jej obchodné činnosti.
 2. Subjektom sociálnej ekonomiky je aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) a c) a poskytuje finančnú podporu subjektu sociálnej ekonomiky podľa odseku 1.

Subjekty sociálnej ekonomiky, ktoré sa uchádzajú o podporu z regionálneho príspevku sú povinné predložiť nasledovné dokumenty:  


Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1 účinná od 27. 09. 2018

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti

Viac informácií o subjektoch sociálnej ekonomiky nájdete na webovom sídle Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR.
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977