Metodické usmernenia a štatúty

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc 

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

ÚPLNÉ ZNENIE Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Príprava a obsahové náležitosti akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Akčný plán

Štatút Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (10.05.2018)

Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov

VZOR Návrhu dodatku Akčného plánu

NOVÉ! 

Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu

Archív

Metodika ročných priorít v znení dodatku č. 2

Dodatok č. 2 M RP

Metodika ročných priorít v znení dodatku č. 1

Dodatok č. 1 k M RP

Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu

Dátové sety a odkazy k otvoreným údajom pre prípravu, vykonávanie a monitorovanie Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov a efektivity financovania nástrojov rozvojova NRO

ARCHÍV