Metodické usmernenia a štatúty

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinná od 28. marca 2022.

Príloha č. 1 - Vzor výzvy na predkladanie projektov (platný od 16.2.2023) - nové!
Príloha č. 2 - Hodnotiaci hárok (platný od 16.2.2023) - nové!
Príloha č. 3 - Kontrolný list (platný od 21.3.2023) - nové!
Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (platný od 16.2.2023) - nové!
Príloha č. 5 - Register doručených žiadostí
Príloha č. 6 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektov
Príloha č. 7 - Návrh zoznamu projektov
Príloha č. 8 - Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených od 01.11.2021 (platný od 23.5.2023) - nové!
Príloha č. 9 - Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených do 31.10.2021


Príloha č. 1 - Vzor výzvy na predkladanie projektov (platný od 22.6.2022 do 15.2.2023)
Príloha č. 1 - Vzor výzvy na predkladanie projektov (platný do 21.6.2022)
Príloha č. 2 - Hodnotiaci hárok (platný do 15.2.2023)
Príloha č. 3 - Kontrolný list (platný do 15.2.2023)
Príloha č. 3 - Kontrolný list (platný do 20.3.2023)
Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (platný do 15.2.2023) 

Príloha č. 8 - Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených od 01.11.2021 (platné do 22.5.2023)


Metodické usmernenia Protimonopolného úradu SR 

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc 

Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov

Metodické usmernenie PMÚ - Jediný podnik

Metodické usmernenie - prípady nepodilehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci


ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

ÚPLNÉ ZNENIE Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Príprava a obsahové náležitosti akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Akčný plán
VZOR Návrhu dodatku Akčného plánu


ARCHÍV