Metodické usmernenia a štatúty

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinná od 28. marca 2022.

Príloha č. 1 – Vzor výzvy na predkladanie projektov
Príloha č. 2 – Hodnotiaci hárok
Príloha č. 3 – Kontrolný list
Príloha č. 4 – Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
Príloha č. 5 – Register doručených žiadostí
Príloha č. 6 – Zoznam merateľných ukazovateľov projektov
Príloha č. 7 – Návrh zoznamu projektov
Príloha č. 8 – Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených od 01.11.2021

Príloha č. 9 - Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených do 31.10.2021.


Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc 

Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov


ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

ÚPLNÉ ZNENIE Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Príprava a obsahové náležitosti akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Akčný plán
VZOR Návrhu dodatku Akčného plánu


ARCHÍV