Archív

Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu - účinná od 27.8.2021

Príloha 1 - vzor výzvy na predkladanie projektov 
Príloha 1a - Hodnotiace kritériá
Príloha 2 - vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
Príloha 3 - vzor registra doručených žiadsotí
Príloha 4 - Zoznam merateľných  ukazovateľov projektov
Príloha 5 - vzor kontrolného listu
Príloha 6 - Návrh ročných priorít
Príloha 7 - Hodnotenie plnenia AP


Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu

__________________________________________________________

Metodika ročných priorít v znení dodatku č. 2

Dodatok č. 2 M RP

Metodika ročných priorít v znení dodatku č. 1

Dodatok č. 1 k M RP

Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu

Dátové sety a odkazy k otvoreným údajom pre prípravu, vykonávanie a monitorovanie Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov a efektivity financovania nástrojov rozvojova NRO

Štatút Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (10.05.2018)