Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie má aktuálne vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

  1. výzvu s kódom  OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR.  Uzávierka 3. hodnotiaceho kola (posledné kolo)  je 28. 9. 2018. Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne uvedené vo výzve, zverejnenej na webovom sídle  Ministerstva hospodárstva SR www.opvai.sk/vyzva/14.
  2. výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch. Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR. Uzávierka 5. hodnotiaceho kola (posledné kolo)  je 28. 9. 2018. Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne uvedené vo výzve, zverejnenej na webovom sídle  Ministerstva hospodárstva SR www.opvai.sk/vyzva/08.

Výzva zameraná na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch
Výzva zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch