Výzva na rok 2021 – pre najmenej rozvinuté okresy (NRO)

Dňa 6.10.2021 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásená výzva č. 12861/2021/OSMRR na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja obce, ktoré majú sídlo v najmenej rozvinutom okrese, ktorý bol zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore NRO“) a ktorému uplynula účinnosť akčného plánu podľa §4 zákona o podpore NRO k 31. 12. 2020.

Termín na podanie žiadostí je do 5.11.2021.

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 818 kB)

Prílohy k výzve: