Usmernenie k intenzitám RP pri vytváraní pracovných miest

V nadväznosti na časté otázky týkajúce sa vytvárania pracových miest  v rámci žiadostí o poskytovanie regionálneho príspevku na hospodársku činnosť, ktorých percentuálna  intenzita pomoci je viazaná na  časť "J" bod. 2 Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti II  DM 18/2021 v aktuálnom znení sme pre žiadateľov vypracovali pomôcku týkajúcu sa kombinácií vytváraných pracových miest  z radov uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 


Kombinácie intenzity pomoci v % podľa počtu vytvorených pracovných miest pre príjemcov, ktorí nie sú vedení v registri sociálnych podnikov stanovuje tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1  počet ZUoZ
počet UoZ 0 1 2 3 a viac
0 N/A 65 75 85
1 60 65 75 85
2 65 70 75 85
3 a viac 70 70 75 85

Kombinácie intenzita pomoci v % podľa počtu vytvorených pracovných miest pre príjemcov, ktorí vedení v registri sociálnych podnikov stanovuje tabuľka č. 2

Tabuľka č. 2 počet ZUoZ
počet UoZ 0 1 2 3 a viac
0 N/A 70 80 90
1 65 70 80 90
2 70 75 80 90
3 a viac 75 75 80 90

Schému na podporu lokálnej zamestnanosti II DM 18/2021 nájdete na webovom sídle TU alebo v sekcii "dokumenty" v časti  "minimálna pomoc"

Fotogaléria