Usmernenie k navrhovaniu zmien vládou schválených ročných priorít na realizáciu akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019

V súvislosti s procesom navrhovania zmien vládou schválených ročných priorít na realizáciu akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019, ktoré môžu okresné úrady po prerokovaní Radou pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej „rada“) predložiť Úradu vlády SR (po 01.01.2019 Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) podľa §4a ods. 5 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spravidla do 30. apríla 2019, vydáva Úrad vlády SR nasledujúce usmernenie:

  1. Ak okresný úrad neuvažuje o doplnení návrhu ročných priorít na rok 2019 o iné aktivity a projekty než tie, ktoré
  1. nepredložil v rámci návrhu ročných priorít na schválenie vládou SR z dôvodu ich vyradenia pre nedostatok disponibilných prostriedkov na určitú prioritnú oblasť akčného plánu alebo
  2. projektov, ktoré neboli zaradené do návrhu ročných priorít na rok 2019 z dôvodu zastavenia vybavovania žiadostí o regionálny príspevok Úradom vlády SR alebo
  3. projektov, ktoré Úrad vlády SR zaslal okresnému úradu na opätovné posudzovanie,

neodporúčame vyhlasovať novú výzvu na predkladanie návrhov aktivít a projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku.

  1. Ak okresný úrad uvažuje o doplnení vládou schváleného návrhu ročných priorít na rok 2019 o iné aktivity a projekty než sú uvedené v bode 1, vyhlási výzvu najskôr prvý deň po nadobudnutí účinnosti vládou schválených ročných priorít na rok 2019. Odporúčame, aby lehota na predkladanie návrhov aktivít a projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku uvedená vo výzve zohľadňovala zákonný termín na navrhovanie zmien schválených ročných priorít prerokovaných radou a Článok 5 Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu.
  2. Pre žiadosti o regionálny príspevok, ktoré neboli zaradené do návrhu ročných priorít na rok 2019 z dôvodu zastavenia vybavovania žiadostí o regionálny príspevok Úradom vlády SR alebo projektov, ktoré Úrad vlády SR zaslal okresnému úradu na opätovné posudzovanie platí, že ich okresný úrad registruje prvý deň po nadobudnutí účinnosti návrhu ročných priorít na rok 2019, ktoré schválila vláda SR.
  3. Pri posudzovaní projektov predložených na zaradenie do návrhu ročných priorít odporúčame okresnému úradu dbať na to, aby účel projektu bol v súlade s akčným plánom, prispieval k realizácií zadefinovaných cieľov akčného plánu a jeho financovanie alebo spolufinancovanie bolo zabezpečené regionálnym príspevkom len v prípade, ak na jeho realizáciu nemožno využiť alternatívne zdroje dostupné pre daný účel,  t. j. európske štrukturálne a investičné fondy, iné formy podpory ako napr. Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania, Fond na podporu umenia, regionálna investičná pomoc a iné, súkromné zdroje, rozpočty miest a obcí a pod. Pre tie akčné plány, v ktorých si okresy zadefinovali výstupové ukazovatele pre jednotlivé opatrenia akčného plánu v rámci príslušnej prioritnej oblasti odporúčame, aby okresný úrad pri posudzovaní predkladaných projektov zohľadňoval, ako projekt prispieva k napĺňaniu cieľových hodnôt výstupových ukazovateľov stanovených v akčných plánoch (t. j. kam by sa okres po realizácii navrhovaných projektov mal dostať).  Zároveň odporúčame, aby okresný úrad pri posudzovaní hodnôt konkrétnych výsledkových ukazovateľov predkladaných projektov zohľadňoval aj to, či sú reálne dosiahnuteľné.