ÚPVII organizoval pracovné stretnutie centier podpory k metodike hodnotenia akčných plánov a vyúčtovaní regionálneho príspevku

Dňa 18.02.2020 sa uskutočnilo na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pracovné stretnutie Sekcie regionálneho rozvoja a riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja. Cieľom stretnutia bolo tlmočenie informácií prijímateľom regionálneho príspevku a riešenie konkrétnych otázok, ktoré centrá spolu so žiadateľmi a prijímateľmi riešia pri spracovaní vyúčtovaní regionálneho príspevku, pri vyhlasovaní verejných obstarávaní a ďalších otázok, ktoré vznikajú pri plánovaní a implementácii projektov. Sekcia regionálneho rozvoja tak v spolupráci s centrami podpory regionálneho rozvoja, ktoré sú prvým kontaktným bodom pre žiadateľov a prijímateľov regionálneho príspevku  sleduje zabezpečenie plynulejšieho procesu kontroly, ktoré má následne dopad aj na urýchlenie čerpania regionálneho príspevku a znižovanie chybovosti v predkladanej dokumentácii.

V prvej časti pracovného stretnutia pracovníci SRR  informovali o pripravovanom metodickom usmernení hodnotenia plnenia akčných plánov, ktoré jednotlivým okresom vyplýva zo zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov.

Riaditeľka odboru podpory regionálneho rozvoja v druhej časti programu prezentovala najčastejšie nedostatky v predkladaných vyúčtovaniach poskytnutého regionálneho príspevku, ktoré predlžujú proces kontroly.  Na stretnutí bola tiež prezentovaná narastajúca výška vráteného regionálneho príspevku a boli načrtnuté návrhy na prijatie opatrení zabezpečujúce zníženie výšky nepoužitého a vráteného regionálneho príspevku. Poslednou časťou stretnutia bolo informovanie a praktické rady pre centrá v oblasti verejného obstarávania v rámci najčastejších chýb, ktoré nastávajú v procese verejného obstarávania.  

Prezentáciu z pracovného stretnutia nájdete TU

Fotogaléria