Školenia k Metodike prípravy návrhu ročných priorít

V dňoch 6. až 8. augusta 2018 v Banskej Bystrici a Košiciach uskutočnila sekcia regionálneho rozvoja (SRR) viacero školení pre okresné úrady šestnástich najmenej rozvinutých okresov (NRO) k Metodike prípravy návrhu ročných priorít.  Zástupcovia SRR oboznámili prítomných o postupe prípravy ročných priorít na realizáciu Akčných plánov v NRO podľa § 4a ods. 4 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. Prednostom a pracovníkom okresných úradov boli vysvetlené základné požiadavky na obsah a náležitosti návrhu ročných priorít, spôsob výberu aktivít a predkladania a posudzovania projektov, ktorými sa budú realizovať jednotlivé Akčné plány NRO na nasledujúci kalendárny rok. Prítomní boli informovaní aj o novom formulári žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a spôsobe predkladania žiadostí do konca roku 2018. S vybranými okresmi konzultovali zástupcovia SRR predložené návrhy dodatkov v zmysle záverov z rokovania Rady pre rozvoj NRO zo dňa 25. júla 2018 a usmernili ich ohľadom ďalších úprav. Zároveň bolo zástupcom tých NRO, ktoré ešte nepredložili návrhy dodatkov na rokovanie Rady pre rozvoj NRO, odporúčané zapracovať zmeny Akčných plánov navrhnuté SRR na zasadnutí Rady formou všeobecných pripomienok, ktoré sú súčasťou zápisnice z rokovania Rady za účelom zabezpečenia zrýchlenia procesu poskytovania regionálneho príspevku.