Rada pre rozvoj NRO prerokovala návrh ročných priorít na rok 2020

Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 28. októbra 2019 prerokovala návrh ročných priorít na rok 2020 k Akčným plánom rozvoja okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Košice-okolie,Levoča, Snina, Michalovce, Stropkov.

Okresné úrady v súlade s §4a ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov pripravili návrhy ročných priorít na rok 2020, ktoré následne predložili Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Spolu bolo predložených 354 projektov, v ktorých sa žiadatelia uchádzajú o pridelenie regionálneho príspevku v úhrnnej výške takmer 19,2 mil. eur a vytvoria viac ako 434 nových pracovných miest.

Súčasťou návrhov ročných priorít na rok 2020 je aj prehľad projektov, ktoré boli schválené v rámci ročných priorít na rok 2019, pri ktorých nebola uzatvorená zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku alebo prijímateľ požiadal o ukončenie zmluvného vzťahu dohodou a prehľad projektov schválených v rámci ročných priorít na rok 2019, ktorých realizácia bude v roku 2020.

Na zasadnutí Rady, ktoré viedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, boli prerokované pripomienky a otázky členov rady k viacerým projektom a zároveň bol schválený návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Stropkov a návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Medzilaborce. Konštruktívna diskusia sa niesla v pracovnom tempe a na jej konci sa sporné body podarilo odstrániť. Členovia Rady na záver rokovania odsúhlasili všetky predložené materiály, ktoré budú predložené do medzirezortného pripomienkového konania a následne na rokovanie vlády SR.

Fotogaléria