Rada pre rozvoj NRO prerokovala návrh aktualizácie ročných priorít na rok 2019

Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 12. júna 2019 prerokovala návrh aktualizácie ročných priorít na rok 2019 k Akčným plánom rozvoja okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Košice-okolie.

Okresné úrady v mesiacoch marec a apríl vyhlásili výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov. Po vyhodnotení predložených projektov Výborom pre rozvoj okresu jednotlivé okresné úrady zostavili zoznam odporúčaných projektov, ktoré boli po kontrole zamestnancami Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predložené na rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Spolu bolo predložených 260 projektov, v ktorých sa žiadatelia uchádzajú o pridelenie regionálneho príspevku v úhrnnej výške takmer 17 mil. eur a vytvoria viac ako 450 nových pracovných miest.

Na zasadnutí Rady, ktoré viedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, boli prerokované pripomienky a otázky členov rady k viacerým projektom. Konštruktívna diskusia sa niesla v pracovnom tempe a na jej konci sa sporné body podarilo odstrániť. Členovia Rady na záver rokovania odsúhlasili všetky predložené materiály, ktoré budú predložené do medzirezortného pripomienkového konania a následne na rokovanie vlády SR.