Poslanci NR SR schválili novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov

Parlament v utorok 30.januára 2018 schválil novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorým vláda venuje osobitnú pozornosť, tak pribudnú v najbližšom období ďalšie, keďže schválená novela počíta so zmenou výpočtu miery nezamestnanosti potrebnej pre zaradenie do zoznamu. Kým predtým to bolo 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR, novelou sa mení na 1,5-násobok.

Schválená novela zákona ďalej rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby - podnikateľov. Tiež upravuje pôsobnosť Úradu vlády SR a okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov, spôsob vytvorenia, pôsobnosť a zloženia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a vytvorenie výborov na okresnej úrovni. Schválená novela zakotvuje aj ustanovenia o Ročných prioritách, ako vládou SR schválený záväzný dokument, ktorý predstavuje podklad pre poskytnutie regionálneho príspevku oprávneným prijímateľom a podmienky, za ktorých je možné regionálny príspevok poskytnúť. Novela nadobudne účinnosť 1. apríla.

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja