Odbor podpory regionálneho rozvoja absolvoval v okresoch pracovné stretnutie k zefektívneniu čerpania regionálneho príspevku

Dňa 13.08.2019 sa uskutočnilo v poradí už druhé pracovné stretnutie riaditeľov Centier podpory regionálneho rozvoja. Stretnutia sa zúčastnili  pracovníci odboru podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, riaditelia Centier podpory regionálneho rozvoja. V teoretickej časti pracovného stretnutia pracovníci ÚPVII SR informovali o výsledkoch monitoringu Akčných plánov, usmerňovali a diskutovali o najčastejších nedostatkoch, zároveň opätovne prezentovali porovnanie úspešnosti čerpania jednotlivých okresov s cieľom poukázania na nedostatky a s výzvou na zabezpečenie jeho zefektívnenia. Riaditeľka odboru podpory regionálneho rozvoja v závere informovala o zmene metodiky prípravy ročných priorít na rok 2020, ktorým zjednoduší čerpanie regionálneho príspevku v poslednom roku realizácie Akčného plánu.

Druhou časťou programu bola prehliadka zrealizovaných projektov podporených z regionálneho príspevku. V rámci prehliadky účastníci stretnutia navštívili novovybudovanú mestskú tržnicu a zrekonštruované kultúrne stredisko vo Fiľakove. V okrese Poltár bola prezentovaná Spojená škola v Poltári, v ktorej sa vďaka podpore z regionálneho príspevku zmodernizovala autoškola pre študentov Spojenej školy a do vozového parku školy pribudol nový traktor s úpravou na dvojité ovládanie. Pracovné stretnutie ukončila prehliadka areálu priemyselného parku, v ktorom vďaka regionálnemu príspevku dôjde k asanovaniu schátraných budov bývalej sklárne a prezentácia činnosti novovzniknutého obecného podniku v Utekáči.

Fotogaléria