Nová Príručka pre žiadateľov o regionálny príspevok

V nadväznosti na poskytovanie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo s účinnosťou od 9. 3. 2023 metodický dokument „Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok“ (ďalej len „príručka“), ktorá je určená všetkým žiadateľom o regionálny príspevok.

Ide o prvú príručku, ktorej cieľom je poskytnúť potencionálnym žiadateľom lepšiu informovanosť pri vypracovaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku. Pre žiadateľa bude slúžiť ako podporný nástroj pre prípravu, vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a orientáciu sa v procese schvaľovania a jeho poskytovania.

Žiadatelia taktiež získajú informácie o spôsobe overenia si splnenia jednotlivých podmienok k poskytnutiu regionálneho príspevku z verejne dostupných zdrojov ešte pred podaním žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, informácie týkajúce sa posúdenia vzťahu plánovaných aktivít k pravidlám minimálnej pomoci prostredníctvom príkladov aktivít nehospodárskeho alebo hospodárskeho charakteru ako aj najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v žiadostiach o poskytnutie regionálneho príspevku.

Príručku pre žiadateľa o regionálny príspevok vrátane príloh nájdete v sekcii dokumenty: TU