Dôležitý oznam: Nová metodika k návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja NRO

Dňa 27.8.2021 vstúpila do platnosti Nová metodika k návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja NRO. Celé znenie spolu s prílohami sa nachádza v sekcii "DOKUMENTY", časť "METODICKÉ USMERNENIA  A ŠTATÚTY"

Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu - účinná od 27.8.2021

Príloha 1 - vzor výzvy na predkladanie projektov 
Príloha 1a - Hodnotiace kritériá
Príloha 2 - vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
Príloha 3 - vzor registra doručených žiadsotí
Príloha 4 - Zoznam merateľných  ukazovateľov projektov
Príloha 5 - vzor kontrolného listu
Príloha 6 - Návrh ročných priorít
Príloha 7 - Hodnotenie plnenia AP