MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu OP ĽZ PO1 Vzdelávanie „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu pod názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.“ Výzvu vrátane príloh nájdete na tomto linku:
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

K výzve organizuje rezort školstva dňa 9.9.2019  informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov. Všetky potrebné informácie o informačnom seminári nájdete na:
https://www.minedu.sk/informacny-seminar-k-vyzve-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-/