Metodicko-koordinačné stretnutia k Štatútu výborov pre rozvoj okresu

V dňoch 23. a 24. mája 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky v Banskej Bystrici a Košiciach metodicko-koordinačné stretnutia s prednostami a pracovníkmi okresných úradov 18 najmenej rozvinutých okresov s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri tvorbe Štatútu výborov pre rozvoj okresu.

Vzor Štatútu je zverejnený na webovej stránke úradu vlády http://www.nro.vicepremier.gov.sk/site/assets/files/1444/statut_vyboru_pre_nro_vzor.docx. Na základe vzájomnej dohody predložia predsedovia výborov, ktorými sú v zmysle zákona prednostovia okresných úradov, návrhy vypracovaných štatútov v priebehu budúceho týždňa, najneskôr však do 31. mája 2018, aby mohli byť predložené na schválenie Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. 

Výbory pre rozvoj okresu pôsobia v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu a zriaďujú sa pre každý najmenej rozvinutý okres. Ich členmi sú okrem prednostov okresných úradov aj zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu. Výbor v rámci svojej pôsobnosti plní koordinačné úlohy v oblasti podpory okresu, spolupracuje s okresným úradom, podieľa sa na príprave návrhu akčného plánu okresu a návrhu ročných priorít, vypracúva stanoviská k spôsobu a rozsahu hodnotenia plnenia akčného plánu a ročných priorít a pri výkone týchto činností spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí pôsobia na území okresu.