Kežmarku sa aj vďaka podpore štátu podarilo vytvoriť už 2027 pracovných miest

Cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok je do roku 2020 vytvoriť 2 000 nových pracovných miest -  k 30. septembru 2018 ich bolo vytvorených už  2027.  Miera nezamestnanosti sa znížila z 23,44 % na konci roka 2015 na 14,81 % k 30. septembru tohto roka. Oproti celoslovenskému priemeru, ktorý sa aktuálne pohybuje na úrovni 5,38 %, je to však stále vysoká nezamestnanosť – aj preto je cieľom vlády SR, ktorá dnes rokovala priamo v Kežmarku,  znížiť prostredníctvom opatrení akčného plánu a podpory najmenej rozvinutým okresom mieru nezamestnanosti v tomto okrese na čo najnižšiu úroveň.

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok bol schválený 10. februára  2016 a podporuje celkovo 4 prioritné oblasti slúžiace na vytvorenie systému podpory rozvoja na úrovni okresu, podpory podnikania a tvorby pracovných miest a podpory zlepšovania kvality verejných služieb. Predpokladaný rozpočet jeho realizácie počas rokov 2016-2020 je 55,9 mil. €, z toho prostriedky z EŠIF predstavujú viac ako 33,8 mil. € a regionálny príspevok 4,86 mil. €.

K dnešnému dňu bolo na Úrad vlády SR predložených 13 žiadostí s požiadavkou o regionálny príspevok vo výške 2,34 mil. €, z ktorých bolo 9 zazmluvnených. Podporených  je aj niekoľko  projektov zameraných na sociálne začleňovanie, vzdelávanie a zvyšovanie možnosti uplatnenia sa na trhu práce príslušníkov MRK pomocou výstavby sociálneho bývania v obciach Krížova Ves a Ihľany – spolu 245 000 eur, na materiálno-technické vybavenie, prevádzkové náklady dielne a vybudovanie elektrickej a kanalizačnej prípojky pre obecný podnik opäť v obci Ihľany - 120 800 eur, ale aj na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby  v Kežmarku -   230 000 eur a ďalšie:
http://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/#zmluvy.

Zároveň boli z jednotlivých operačných programov financovaných EŠIF a štátnym rozpočtom zazmluvnené žiadosti v celkovej výške takmer 74,8 mil. , z nich napríklad ide o  projekty podporujúce regionálnu ekonomiku a inovácie podporené sumou cca 30 mil. €,  projekty na zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb sumou  cca 25 mil. € na a rozvoj ľudského kapitálu – sumou takmer 18,8 mil. € a ďalšie. 

Úrad vlády SR poskytol subjektom okresu Kežmarok za obdobie rokov 2015 – 2018 okrem regionálneho príspevku v rámci rôznych dotačných programov (šport, kultúrna národnostných menšín, regionálny rozvoj), grantov EHP a Nórska, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, rezervy predsedu vlády SR a pod. spolu približne 466 000 eur. Bola tak podporená napr. činnosť Regionálnych rozvojových agentúr, inklúzia vo vzdelávacom procese a na trhu práce marginalizovaných skupín občanov, zlepšenie prípravy študentov stredných odborných škôl na trh práce, ale aj zaujímavý projekt v cestovnom ruchu: Cesta minerálnych prameňov.

K verejným prostriedkom, ktoré sú uvedené v akčnom pláne, prináša vláda pre okres Kežmarok ďalší 1,5 mil. €, ktorý má byť použitý najmä na rekonštrukcie ciest, mostov, osvetlenia, časti obecných budov, akými sú úrady, kultúrne domy, školy – školské telocvične, kostoly či farnosti.  Časť financií je určená aj pre činnosť spolkov, združení, aj folklórnych súborov či športových klubov.

 

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.nro.vicepremier.gov.sk

Fotogaléria