Dôležitý oznam

V súvislosti s predložením návrhu ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019 v zmysle §4a zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov na Úrad vlády Slovenskej republiky dňom 8. novembra 2018 Úrad vlády Slovenskej republiky pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok predkladaných podľa § 11 ods. 3 citovaného zákona priamo na Úrad vlády Slovenskej republiky. Žiadosti doručené po hore uvedenom dátume budú postúpené územne príslušnému okresnému úradu najmenej rozvinutého okresu na vybavenie.

Žiadateľom o regionálny príspevok týmto Úrad vlády Slovenskej republiky odporúča, aby žiadosti o regionálny príspevok predkladali priamo na územne príslušný okresný úrad najmenej rozvinutého okresu v súlade s informáciami zverejnenými na webových stránkach okresných úradov najmenej rozvinutých okresov.