Dôležitý oznam: Zmena Všeobecných zmluvných podmienok

V nadväznosti na zmenu sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nastala dňom 1.8.2022, si  Vás dovoľujeme informovať prijímateľov regionálneho príspevku  o zmene Všeobecných zmluvných podmienok. Predmetná  zmena sa týka najmä článku. 4. OZNAMOVANIE, DORUČOVANIE A PUBLICITA, v ktorom sa mení adresa ministerstva v odseku 4.1:

z pôvodnej adresy:

Štefánikova 15
811 05 Bratislava

na novú adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

Jednotlivé dokumetny upravených Všeobecných zmluvných podmienok sú zverejnené na webovom sídle v sekcii "Dokumenty" v časti "Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku" TU