Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa

Sekcia regionálneho rozvoja v reakcii na základe podnetov zo strany centier podpory regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutých okresoch doplnila Príručku pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 01.08.2017 Dodatkom č. 1, v ktorom medzi oprávnené výdavky projektu dopĺňa náklady vzniknuté v súvislosti s použitím súkromného motorového vozidla pre pracovné účely v odôvodnených a preukázateľných prípadoch.

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa
Príručka pre žiadateľa v znení dodatku č. 1