Dodatok č. 1 k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu najmenej rozvinutého okresu

Dňa 23. novembra 2018 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu najmenej rozvinutého okresu, ktorý umožňuje okresnému úradu najmenej rozvinutého okresu zaradiť žiadosti o regionálny príspevok, ktoré neboli zaradené do návrhu ročných priorít na rok 2019 z dôvodu zastavenia vybavovania žiadostí o regionálny príspevok (ďalej len „žiadosť“) Úradom vlády SR alebo ktoré Úrad vlády SR zaslal okresnému úradu na opätovné posudzovanie, do návrhu zmeny schválených ročných priorít v zákonnom termíne do 30. apríla 2019, pričom sa ustanovenia o predkladaní návrhu ročných priorít použijú primerane.

Zastavenie vybavovania sa týka žiadostí, ktoré predložili oprávnené subjekty podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Úradu vlády SR ako poskytovateľovi regionálneho príspevku do schválenia ročných priorít vládou SR podľa § 4a ods. 1 zákona a nespĺňali obe podmienky nižšie:

  1. žiadosť po 6.8.2018 musí byť predložená na formulári, ktorý tvorí prílohu 1 Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „metodika“),
  2. žiadosť bola predložená na projekt, ktorého aktivity začali alebo začnú v roku 2018 a regionálny príspevok bol alebo bude použitý na financovanie výdavkov projektu ešte v roku 2018. Realizácia verejného obstarávania na tovary, služby a práce nie je aktivitou projektu a proces verejného obstarávania musí byť realizovaný tak, aby umožnil použitie regionálneho príspevku na financovanie výdavkov projektu ešte v roku 2018.

Tieto žiadosti budú postúpené územne príslušnému okresnému úradu najmenej rozvinutého okresu na vybavenie v priebehu najbližších dní.