Aktuálne: schválené štatúty a rokovacie poriadky riadiacich výborov NRO

Dňa 15.2.2022 boli  v súlade s  § 5 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutím ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informaticácie SR  pre všetky NRO zriadené Riadiace výbory. Predsedom každého Riadiaceho výboru je v zmysle rozhodnutia prednosta najmenej rozvinutého okresu. Týmto rozhodnutím boli zároveň schválené aj jednotlivé šatatúty spolu s rokovacími poriadkami. Jednotlivé štatúty sú zverejnené na webovom sídle www.nro.vicepremier.gov.sk  v rámci  jedotlivých okresov.