Aktualizovaná Príručka pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku

Za účelom zabezpečenia súladu postupu žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku s novelizovaným zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zefektívnenia spôsobu implementácie akčných plánov najmenej rozvinutých okresov vydáva sekcia regionálneho rozvoja aktualizovanú Príručku pre žiadateľov o poskytnutie regionálneho príspevku v znení Dodatku č. 2, účinnú od 1.6.2018.

Dodatkom sa napríklad menia prílohy k špecifickým žiadostiam na podporu hospodárskej činnosti, medzi oprávnené subjekty sa dopĺňajú fyzické osoby – podnikatelia, spresňuje sa zoznam neoprávnených výdavkov, dopĺňa odkaz na príklady merateľných ukazovateľov pre špecifické typy projektov a pod.

Dodatok č. 2 a konsolidované znenie Príručky sú zverejnené na webovej stránke úradu vlády http://www.nro.vicepremier.gov.sk/dokumenty/#ziadost-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku

Súčasťou zmien je aj aktualizovaný formulár Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

Všetky žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku doručené Úradu vlády SR do 31. mája 2018 sa posudzujú podľa pravidiel účinných do 31. mája 2018. Žiadosti podané po 1. júni 2018 musia byť predložené na aktualizovanom formulári Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku a vzťahujú sa na nich zmeny schválené Dodatkom č. 2 Príručky.