Aktualita: Nová metodika k tvorbe PHSR

Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, skupín obcí a VÚC ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál. Je vhodné metodiku rešpektovať v záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických dokumentov PHRSR s ohľadom na plnenie dlhodobých cieľov SR a tiež kvôli súladu pripravovaných strategických materiálov s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií.

Vypracovanie a schválenie PHRSR je jednou z podmienok na predloženie žiadosti vyššieho územného celku alebo obce alebo skupiny obcí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Metodika tvorby programov PHSR 2020 (verzia 1.04)  - nové!

Príloha č. 1 - Vstupná správa
Príloha č. 2 - Šablóna
Príloha č. 3 - Ukazovatele
Príloha č. 4 - Jednotný metodický rámec pre prípravu IÚS a IÚS - nové!
Príloha č. 5 - Integrované územné investície
Príloha č. 6 - Smart udržateľný rozvoj
Príloha č. 7 - Bezpečnosť ako integrálna súčasť PHRSR
Príloha č. 8. - Problematika energetiky v PHRSR