35. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

 V dňoch od 26. augusta 2021 do 6. septembra prebieha výzva na hlasovanie Rady NRO o návrhu aktualizácie ročných priorít 2021 okresov  Bardejov, Gelnica, Košice – okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Snina a o návrhu dodatku č. 2 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce. Hlasovanie prebieha formou „per rollam“. Výsledky hlasovania Rady NRO budú budú k dispozícii zverejnené po spracovaní zápisnice na webovom sídle TU.