Akčný plán

Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania a znižovanie vysokej miery nezamestnanosti najmenej rozvinutého okresu. Vychádza zo základných koncepčných dokumentov zameraných na podporu regionálneho rozvoja a z ďalších materiálov a odporúčaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu. Vypracovanie návrhu akčného plánu predstavuje časovo náročný a odborne zložitý proces, ktorý si vyžaduje komplexný a systémový prístup na všetkých jeho riadiacich úrovniach a realizačných fázach.

Akčný plán integruje už existujúce rezortné programy, prierezové programy a navrhuje odstraňovanie prekážok na ich využívanie. Obsahuje odporúčania pre monitorovacie výbory pre operačné programy financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo vzťahu k poskytovaniu pomoci pre najmenej rozvinuté okresy.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predkladá vláde na schválenie návrh akčného plánu do deviatich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.


Medzi povinné náležitosti návrhu akčného plánu, ktoré vyplývajú zo zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov patria:


Rámcová osnova vypracovania Akčného plánu rozvoja okresu

A/     Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu  okresu zaradeného do zoznamu  najmenej rozvinutých okresov.

 1. Geografická charakteristika 
 2. Sídelná štruktúra
 3. Technická infraštruktúra (vodné toky, jazerá a vodné nádrže, zásobovanie obyvateľstva vodou, odkanalizovanie územia, energetická infraštruktúra,  dopravná infraštruktúra, spojová infraštruktúra)
 4. Životné prostredie (všeobecné hodnotenie kvality životného prostredia, problematika ekologických záťaží z minulosti a ich riešenie)
 5. Demografia obyvateľstva
 6. Trh práce
 7. Sociálna infraštruktúra (školstvo, kultúra, športy, zdravotníctvo, sociálne služby)
 8. Ekonomický vývoj a potenciál (priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo)
 9. Cestovný ruch
 10. Koordinácia aktivít v rámci okresu, klastre a pod.
 11. SWOT analýza

Ťažiskovými oblasťami analýzy sú, podľa podmienok konkrétneho okresu, hlavne trh práce, školstvo, ekonomický vývoj a potenciál, cestovný ruch, existujúce kapacity pre koordináciu aktivít a zhodnotenie dôvodov zaostávania okresu.
B/        Strategická a realizačná časť     

 1. Vymedzenie a zhodnotenie rozvojového potenciálu riešeného okresu
 2. Ciele a východiská Akčného plánu rozvoja a definovanie prioritných oblastí (napr.  rozvoj koordinačných, plánovacích a projektových kapacít, regionálnej ekonomiky, ľudského kapitálu, podporné opatrenia a pod.)   
 3. Návrh opatrení a úloh Akčného plánu
 4. Systémové opatrenia na koordináciu aktivít jednotlivých aktérov zabezpečujúcich  realizáciu Akčného plánu na úrovni daného okresu
 5. Modelové opatrenia pre jednotlivé prioritné oblasti na úrovni okresu
 6. Systémové a podporné opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni príslušného samosprávneho kraja
 7. Systémové a podporné opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednej štátnej správy
 8. Časový harmonogram plnenia jednotlivých úloh
 9. Spôsoby a zdroje financovania. Akčné plány budú financované:
  • z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
  • z  už existujúcich rezortných programov,
  • z regionálneho príspevku,
  • zo súkromných zdrojov.
 10. Integrácia už existujúcich rezortných programov, resp. prierezových programov a návrh odstránenia prekážok na ich využívanie       
 11. Odporúčania pre monitorovacie výbory pre operačné programy financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo vzťahu k poskytovaniu pomoci pre najmenej rozvinuté okresy
 12. Program monitorovania a hodnotenie dosiahnutého pokroku v zlepšení ekonomickej a sociálnej situácii v danom okrese.